Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

99.8m FM

Alu ska ge meningsfulla arbeten

opinion

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll. I propositionen framläggs de förslag till lagbestämmelser som behövs för att inrätta och driva pantsystemet.

Regeringen skall meddela pantbolaget tillstånd till verksamheten och i samband därmed föreskriva de villkor som behövs från allmän synpunkt. Sådana villkor gäller t. Vidare föreslås att regeringen får meddela föreskrifter om avgift vid import av aluminiumburkar för att inhemska och importerade burkar skall behandlas lika från konkurrenssyn- punkt. Den nuvarande förpackningsavgiften i fråga om dryckesförpackningar för malt- och läskedrycker föreslås bli slopad.

Ett villkorslån på 50 milj. Lag om återvinning av dryckesförpackningar av aluminium Härigenom föreskrivs följande. Tillstånd skall förenas med de villkor som behövs från allmän synpunkt.

Regeringen får överlåta åt en förvaltningsmyndighet att meddela sådana föreskrifter. Till ansvar enligt första stycket döms inte.

Härigenom föreskrivs att l ä lagen Avgift erlägges enligt denna lag till staten vid omsättning inom lan- det av förpackning för konsum- tionsfärdig dryck hänförlig till tull- taxenr Avgift erlägges enligt denna lag till staten Alu ska ge meningsfulla arbeten omsättning inom lan- det av förpackning för konsum— tionsfärdig dryck hänförlig till tull- taxenr — och vid införsel av sådan förpackning med eller utan dryck.

Senaste lydelse av lagens rubrik Med stöd av regeringens bemyndigande den 5 juni tillsatte chefen för jordbruksdepartcmentet en särskild utredare med uppgift att utreda frågor om återvinning av vissa dryckesförpaekningar m.

Utredningen lade den 22 december fram delbetänkandet Ds Jo En av utredningen gjord sammanfattning av betänkandet bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 1. Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av riksskattever- ket. Landsorganisationen i Sveri- ge LO. Lantbrukarnas riksför- bund LRF. Västerås och Sundsvalls kommuner.

Härutöver har yttrande inkommit från Systembolaget. Hälsovårdsnämnden i Borgholms kommun. Ko- operativa konsumentgillet, Fältbiologerna. De anställdas fackliga samorganisation vid PLM. Skånes handelskammare, Handens social- demokratiska kvinnoklubb. Fristående Remissinstitutet samt vissa enskil- da personer. En sammanställning av remissyttrandena bör fogas till Alu ska ge meningsfulla arbeten kollet i detta ärende som bilaga 2.

För malt- och läskedrycker finns två dominerande typer av förpackning- ar. Dessa andelar motsvarar ca 1 miljoner tappningar i retur- glas och nästan miljoncr tappningar av burkar. Dessutom såldes malt- och läskedrycker i mindre omfattning i andra förpackningar. Rigello- flaskan ca 25 miljoner och engångsglas ca 15 miljoner. PLM har under år påbörjat tillverkning av heldragna aluminiumbur- kar i en nyuppförd fabriksanläggning i Fosieområdet i Malmö kommun.

Ny kunskap kan ge bättre...

Samtidigt har den tillverkning som tidigare har skett av bleckplåtburkar i en äldre fabrik lagts ned. Enligt PLM planerar man att innevarande år avsätta totalt ca miljoner burkar. Avgiften är tio öre för varje förpackning och tas ut vid tillverkning eller import. Frågan om styrmedel för att åstadkomma en från samhällets synpunkt acceptabel återvinningsgrad.

Enligt jordbruksutskottet skulle en övergång till returtlaskor eller annan returför- packning för öl och läskedrycker innebära energivinster. Jordbruksutskottet förordade att frå- gan om möjligheterna att med lämpliga styrmedel åstadkomma en succes- siv övergång till användning av endast returförpackningar för öl och läske- drycker borde prövas i samband med att den utredning som näringsutskot- tet begärt genomfördes. Med anledning av nu redovisade riksdagsbeslut tillsatte jag efter rege- ringens bemyndigande den inledningsvis nämnda utredningen om återvin- ning av dryckesförpackningar.

I direktiven till utredningen erinradejag om vissa principer för varuproduktion och avfallshantering som riksdagen lade fast i samband med behandlingen av prop. Jag framhöll att det med tillämpning av dessa principer i första hand ankom på berörda företag att svara för att återvin- ningen av aluminiumburkarna löses på ett från samhällets synpunkt till- fredsställande sätt.

Utredningens överväganden och förslag tar sin utgångspunkt i principen att åtgärder i fråga om dryckesförpackningar bör vara ägnade att — med beaktande av bl. Den principen bildar utgångspunkt också för mina fortsatta överväganden. I fråga om aluminiumburkcn innebär utredningens förslag i huvudsak följande. Förpacknings- avgiftcn för aluminiumburken bör höjas till 90 öre fr. För att säkerställa att ett effektivt återtagningssystem för burkarna anord- nas bör reglerna för avgiften enligt utredningen utformas så att avgiften betalas tillbaka för burkar som återvinns.

Detta får till följd att den genom- snittliga kostnadsbelastningen per burk blir mindre ju fler burkar som återvinns. Denna avgiftskonstruktion medger enligt utredningen att ett pantsystem för aluminiumburkar kan införas.

Majoriteten av remissinstanserna tillstyrker åtgärder som syftar till att åstadkomma en godtagbar återvinning av aluminiumburkar eller till att på annat sätt komma till rätta med de olägenheter som utnyttjandet av alumi- niumburkar medför. Det framförs olika meningar om vilka åtgärder som bör vidtas. Förbud mot aluminiumburkar förordas av tlcra kommuner. TCO och Svenska Alu ska ge meningsfulla arbeten synes också vara positiva till att ett förbud införs.

Naturvårdsverket anser att en heldragen. LRF och LO bör ett Alu ska ge meningsfulla arbeten införas för aluminiumburkar. Negativa till restriktioner mot aluminiumbur- ken är förutom berörda branscher och företag även länsstyrelsen i Malmö- hus län och Malmö kommun. För egen del vill jag framhålla att vårt nuvarande returglassystem är det förpackningssystem som är bäst från miljö.

För konsumenterna är returglaset den billigaste dryekesförpackningen. Från allmänna synpunkter är det med hänsyn till dessa omständigheter angeläget att det finns tillgång till ett returglassystem på den svenska dryckesförpackningsmarknaden också på lång sikt. Det nuvarande retur- glassystemet behöver dock enligt min Alu ska ge meningsfulla arbeten moderniseras och göras bekvämare för både handeln och konsumenterna.

Från konsumentsyn- punkt är det angeläget att det finns valfrihet i fråga om dryckesförpack- ningar. I fråga om engångsförpackningar för öl och läskedrycker bör man enligt min mening uppmärksamma att alla slags engångsförpackningar i varierande grad kommer att orsaka miljöolägenheter främst i form av nedskräpning. Detta gäller åtminstone de olika slag av engångsförpackningar som hittills har använts av brygge- rierna.

1. Förslag till riksdagsbeslut Prop....

Alu ska ge meningsfulla arbeten Enligt min uppfattning kan det från allmänna synpunkter inte accepteras att aluminiumburkar används som dryckesförpackningar under många år framöver utan att det samtidigt finns en väl fungerande återvinning. En annan ordning skulle innebära slöseri med resurser och energi och uppen- bara olägenheter från miljösynpunkt. Det återvinningsmål som samhället bör ställa upp bör ligga vid den nivå som utredningen har förordat.

Som tidigare har understrukits är det inte samhällets uppgift att bygga tipp och driva ett system för återtagning av tomma burkar som är så effektivt att återvinningsmålet nås utan den uppgiften ankommer i första hand på berörda företag eller branscher. De ställningstaganden som jag nu har redovisat har väglett mig under den fortsatta beredningen av förevarande ärende.

Jag har strävat efter att denna för berörda delar av Alu ska ge meningsfulla arbeten så viktiga fråga skulle lösas i samförstånd. Jag har därför överlagt med företrädare för bryggerierna. Vid överläggningarna som slutfördes den 2 februari har enighet uppnåtts om att följande i sju punkter upptagna riktlinjer skall gälla för frågans fortsatta behandling.

Från samhällets sida är utgångspunkten i fråga om åtgärder rörande dryckesförpackningar att åtgärderna skall vara ägnade att — med beaktan- de av bl. Aluminiumburken är acceptabel från sam- hällets synpunkt.

Systemet införs under år Ett särskilt pantbolag bildas för ändamålet av näringslivet.

för att ge Tranås kommun...

Staten blir ej delägare i pantbolaget men tillförsäkrar sig nödvändig insyn och kon- troll. Förpaekningsavgiften hålls tills vidare oförändrad men slopas på samtliga förpackningar för öl och läskedrycker i samband med att pantsy- stemet sätts i gång. Frågan "Alu ska ge meningsfulla arbeten" att införa en differentierad miljöavgift på dryckesförpackningar skall skyndsamt utredas. Uppdraget skall avse att utarbeta Alu ska ge meningsfulla arbeten förslag till en avgift som skall ersätta förpackningsavgiften och som skall vara så utformad att den främjar förpackningssystem som är resurs- och energisnåla och som medför minsta möjliga olägenheter från miljösynpunkt.

Utredningsarbetet skall bedrivas så snabbt att politiska beslut om en miljöavgift bör kunna fattas under år Regeringen är beredd att med näringslivsparterna diskutera en statlig medverkan till finansieringen av kostnaderna för pantsystemets införande.

Importerade aluminiumburkar skall behandlas lika med inhemska aluminiumburkar. Vid import av aluminiumburkar kommer därför en lika stor pantkostnad som den som åvilar inhemska burkar att tas ut av impor- tören. Från samhällssynpunkt är det angeläget att bibehålla ett returglassy- stem på dryckesmarknaden. Bryggerierna åtar sig att slå vakt om det nuvarande returglassystemet och att fortsätta det redan inledda arbetet med att utveckla ett bättre returglassystem.

Med anledning av riktlinjerna bör regeringen nu lägga fram förslag för riksdagen i följande frågor. Den insyn och kontroll i pantbolaget som staten enligt punkt 3 skall tillförsäkra sig bör grundas på lag.

Att slopa" förpackningsavgiften i enlighet med riktlinjerna i punkten 4 kräver ändring i lagen Lagstöd behövs också för att åstadkomma den likabehandling mellan inhemska och impor- terade aluminiumburkar som anges i punkten 6.

När hundratusentals ungdomar står utan...

Det ankommer vidare på riksdagen att avgöra frågan om statlig medverkan till finansiering av kost- naderna för pantsystemets införande punkten 5. Jag tar i det'följande upp dessa frågor Alu ska ge meningsfulla arbeten för sig.

Dessförinnan vill jag emellertid beskriva huvud- dragen i pantsystemets utformning enligt den redovisning jag har fått av näringslivets parter vid överläggningarna. Jag lämnar beskrivningen med reservation för att man från dessa parters sida "Alu ska ge meningsfulla arbeten" inte kunnat ta slutlig ställning till alla frågor av praktisk och ekonomisk natur som hänger samman med pantsystemets inrättande. Avslutningsvis kommer jag att ta upp frågan om en modernisering av returglassystemet.

Vid försäljning av aluminiumburkar till bryggerierna tar PLM betalt för den pant som belöper på varje burk. PLM betalari sin tur detta belopp till pantbolaget. Också en importör av aluminiumburkar förutsätts komma att erlägga motsvarande belopp till pantbolaget. Livsmedelsbutiker och andra försäljningsställen för öl och läskedrycker skall förses med mottagningsap- parater pantmaskiner för tomma burkar eller på annat sätt anslutas till systemet.

Många skyddsombud kan vittna om enformiga jobb och ökade prestationskrav.

Den ska ge dig möjligheter...

DA GRANSKARSamhall ska bygga upp människor genom att ge dem meningsfull sysselsättning. USA:s finansdepartementet har föreslagit att ta bort sanktionerna mot Rysslandsägda aluminiumverket Kubal i Sundsvall. för att ge Tranås kommun i Jönköpings län och Västerviks kommun i Kalmar Om dessa människor ska kunna få ett meningsfullt arbete och kunna försörja sig och fortsatte med arbetslivsutveckling (ALU) i sex månader och anställdes. Den ska ge dig möjligheter till utvecklande sysselsättning i avvaktan på ett Alu- projekten räknas som vanliga heltidsjobb - och är exakt så långa att de ger rätt I regioner med stor arbetslöshet är det ofta Alu ska ge meningsfulla arbeten att finna meningsfulla platser.

MORE: Svenskar tror pa ljus framtid

MORE: Finska hojdare i kartellharva

MORE: Tio tyskar foll tungt

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde