Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

109.8m FM

Motvillig son vice president

opinion

Philipson, släkt av judisk härkomst, härstammande från Jeremias Moses d som fick skyddsbrev i Motvillig son vice president, Mecklenburg, där han var bosatt till sin död. Philip Jeremias var först Motvillig son vice president i Schwaan, varifrån han flyttade till Marstrand och till Norrköping där han drev ett par mjöl- och grynkvarnar och Motvillig son vice president anlade ett oljeslageri, något som var en nyhet för Sverige och ansågs ha potentiell nationalekonomisk betydelse.

Philip Jeremias tog i början av talet upp tillverkning av olika produkter som ej låg under skrå och därmed inte omfattades av judereglementet: Han bedrev även spannmålshandel, den största i staden, var husägare och synes ha sysslat med utlåningsverksamhet. Han var en initiativrik och framsynt företagare och finansierade prov för den första praktiskt användbara spinnmaskinen för bomull som byggts i Sverige; tillverkningen av maskinen lades dock ned efter några år på grund av dålig lönsamhet.

Han befraktade även skutor, framför allt till Rostock, som låg nära hans hemort Schwaan. Han exporterade bl a åt Holmens bruk, visserligen i obetydliga kvantiteter, men familjens kontakter kom senare att bli betydelsefulla för bruket. Philip Jeremias' driftighet belönades också officiellt: Han var under lång tid den dominerande inom Norrköpings mosaiska församling och en av "den föremancipatoriska tidens främsta judiska företagare" Valentins I sitt första äktenskap var Philip Jeremias bl a svärfar till klädesfabrikören Isak Davidson bd 10, s och far till grosshandlaren Jacob P — i Norrköping.

Med sin andra hustru, vars far var halvbror till Jacob Marcus bd 25hade han sonen grosshandlaren Mauritz P — i Norrköping och en dotter som blev stammor för den sv grenen av släkten Wahren. Firman delades så att Jacob P övertog oljeslageriet upphört före och kvarnrörelsen medan Mauritz P tog hand om den övriga affärsverksamheten.

Jacob P inköpte Marieborgs Motvillig son vice president i Ö Eneby utanför Norrköping och förenade med den flera angränsande gårdar. Han lät utveckla jordbruket och drev med framgång kreatursavel och mejerihantering.

Från sitt oljeslageri tog han oljeprodukter som kreatursföda, ett bruk som först senare vann allmän spridning. Jacob P blev måltavla för grov antisemitisk smutskastning från tidningen Folkets Röst vars utgivare Franz Sjöberg blev åtalad och dömd. Jacob Motvillig son vice president var morfar till Alfred Levertin bd Hans son och sonson övertog Marieborg, sedermera sålt till Norrköpings stad.

Sonsonen Jacob P — var framstående inom den sv hästaveln och grundade ett stuteri, som senare flyttades till det Marieborg närbelägna Loddby i Kvillinge, Ög. Han var far till översten Axel Jacob P — som ledde Artilleriskjutskolan på Skillingaryd — Axel P var —46 chef för Bodens artilleriregemente A 8  — en under andra världskriget viktig befattning — och —52 för Bergslagens artilleriregemente A 9.

Han var den förste mosaiske trosbekännaren som uppnådde regementschefs ställning, och han blev LKrVA Mauritz P, som blev sv medborgarefortsatte den övriga affärsverksamheten under oförändrat namn med handel med spannmål, mjölk, gryn, ull och hudar. Han ägnade sig även åt omfattande förläggarverksamhet, fastighetsaffärer samt bankir- och diskontrörelse, som med tiden torde ha fått allt större betydelse. Bouppteckningen utvisade en mycket stor förmögenhet, 1,6 milj rdr, och han testamenterade medel till bl a mosaiska församlingen och olika välgörenhetsinrättningar i Norrköping.

I äktenskap med en dotter till sockerbruksidkaren Isaac David Hirsch i Sthlm bd 19, s 86 var han morfar till Hugo Geber bd 16 och far till Carl David P —99 och John P —99vilka tidigt inträdde i familjefirman. Carl David P kom främst att ägna sig åt Holmens bruk som han jämte nio andra ombildade till Holmens bruks- o fabriksab i Norrköping; "Motvillig son vice president" var även hans far, bror och ytterligare tre män med nära släktrelationer till familjen P: Syftet var att kunna uppföra ett stort och modernt bomullsspinneri som komplement till den befintliga verksamheten, som bl a omfattade papperstillverkning, Motvillig son vice president och kvarndrift.

Företaget var på talet det största eller näst största i staden. Carl David P var preussisk, senare tysk, konsul i Norrköping —72 och direktör i Norrköpings enskilda bank.

EU-nämndens vice ordförande Marie Granlund...

Han blev även ledamot av Norrköpings första stadsfullmäktige Han flyttade till Sthlm där han bedrev mångsidig affärsverksamhet och var ledamot av stadsfullmäktige —93 och av styrelsen i Livförsäkringsab Thule från Han blev ledamot av styrelsen för Sthlms intecknings garanti ab och var en av stiftarna av Sthlms norra spårvägsbolag Carl David P efterlämnade en mycket stor förmögenhet — bouppteckningen uppvisade en behållning på 3,7 milj kr plus redan utbetalda förtida arv på omkr kr — och var också verksam som donator.

Firmans ställning försvagades dock under talet och företaget nedlades John P intresserade sig för den bankirmässiga delen av rörelsen och engagerade sig i det under denna tid kraftigt expanderande och nydanande bankväsendet. Han var ledamot av styrelsen för Norrköpings enskilda bank —68 ordförande —68 och fick genom släktförbindelser goda kontakter med Skandinaviska kreditab.

VD för dess Sthlmskontor var John P: Rörelsen förblev dock länge relativt obetydlig, sannolikt beroende på den långsamma ekonomiska tillväxten i Östergötland och den starka lokala konkurrensen från andra banker, och John P synes ej ha haft något inflytande på den centrala bankledningen.

John P var även —86 disponent för sockerfabriken ab Gripen i Norrköping och ordförande i styrelsen där från Han var vidare styrelseledamot bl a i Holmens bruks- och fabriksab ordförande från och i Norrköpings sparbank — John P intog under lång tid en dominerande roll inom Norrköpings stadsfullmäktige, som han tillhörde från Han var dess vice ordförande —89 och ordförande från Han var konservativ och hade under talet en huvudmotståndare i den liberale Carl Swartz, sedermera statsminister.

John P utsattes ofta för hätska angrepp från den grundade liberala tidningen Östergötlands dagblad. Som kommunalman gjorde han en betydelsefull insats för kommunaliseringen av gasverket, och genom hans donationer kunde Carl Johans Park och Folkparken iordningställas.

Han gjorde även en stor donation till Norrköpings arbetareförening. John P var ledamot av FK för Norrköpings stad från och i bl a bevillningsutskottet — Han var starkt protektionistisk. Han var ledamot av kommittéer angående lagar om bolag —90 och angående Sthlmsutställningen samt —98 av Oscar II: John P efterlämnade liksom sin far och bror en mycket stor Motvillig son vice president bouppteckningen visade en behållning på 3,36 milj kr.

John P var i äktenskap med en dotter till Emanuel Lazarus Magnus bd 24, s ; jfr ovansvärfar till Herman Lamm bd 22morfar till Martin Lamm bd 22 Motvillig son vice president far till grosshandlaren Lars Erik P — Motvillig son vice president, som startade egen firma för handel med ullgarn i Gbg Erik P var —41 styrelseledamot i Holmens bruks-och fabriksab — där han också ägde aktier — som under denna period utvecklades till en storindustri under ledning av hans syssling Carl Wahren dottersonson till Philip Jeremias.

Han hade även i övrigt flera förtroendeuppdrag och var bl a —22 synagogsföreståndare i Gbg. I första äktenskapet var han gift med en dotter till Theodor Mannheimer bd 25VD för Skandinaviska kreditab. I andra äktenskapet var han gift med Lily Pfödd Warburg —som fullföljde makens donationssträvanden då hon överlämnade en milj kr till Erik och Lily Philipsons stiftelse att användas till uppfostrings- och utbildnings- samt sociala och vetenskapliga ändamål.

Han hade olika läkarförordnanden —42, var praktiserande öronläkare i Gbg från och —61 läkare vid Gbgs stads öronpoliklinik i Majorna. John P var ordförande i Gbgs läkaresällskapledamot av dess nämnd —63 och utsågs till hedersledamot John P engagerade sig tidigt i filantropiskt och humanitärt arbete, framför allt inom Röda korset.

Under vinterkriget i Finland arbetade han på ett finskt krigssjukhus vid fronten och han gjorde stora insatser när koncentrationslägerfångar anlände till Malmö, Trelleborg och Gbg. Han hjälpte jordbävningsdrabbade i Greklandvar i Wien och Budapest under revolten i Ungern och deltog i räddningsaktionen vid oljekatastrofen i Marocko John P var ordförande i Gbgs- och Bohusdistriktet av Röda korset —71, vice ordförande i Svenska Röda korsets överstyrelse —74 och blev dess hedersledamot Han var vidare ordförande i Riksförbundet för utvecklingsstörda barn —66 och i International League of Societies for Mentally Handicapped under samma period.

John P hade ett säreget skämtlynne och gillade "practical jokes". Han skrev kåserier och nonsensvers och publicerade bl Motvillig son vice president Att taga vara Han avlade mogenhetsexamen i Norrköping och blev jur utr kand vid UU samt vice häradshövding Han var — advokat och en av innehavarna av O Vallins advokatbyrå i Sthlm samt VD i Motvillig son vice president Custodia förvaltningsbolag — Walter P anförtroddes viktiga uppdrag i näringslivet, bl a som styrelseledamot —33 ordf —33 i Trafikab Grängesberg-Oxelösund och —33 ordf —33 i Loussavaara-Kiirunavaara ab, Sthlm.

Han var med i den första styrelsen för Handelshögskoleföreningen i Sthlm som med hjälp av insamlade medel inrättade Sthlms handelshögskola Han var vidare ledamot av bankofullmäktige —27 och av bl a års bankkommitté.

Walter P hade även kulturella intressen, och som styrelseordförande i stiftelsen Sthlms konserthus —32 bidrog han till att konserthuset kunde uppföras —26, vilket renderade honom att bli LMA Efter Themptanders död lämnade Ivar P byrån, sedan en av dess viktigaste kunder, ett dotterföretag till en tysk firma, förklarat att firman inte ville att dess sv advokatförbindelse skulle ha en judisk delägare.

I stället bildade Ivar P en egen byrå som drevs i kontorsgemenskap med Sune Wetter.

Tipsa Europaportalen

Ivar P hade till skillnad från de flesta advokater inga biträdande jurister. Han var omvittnat kunnig och skicklig och noga med sina klienters integritet.

Trumans företrädare på vicepresidentposten, Henry...

Huvuddelen av hans Motvillig son vice president gällde affärsjuridik, men inslaget av familjerättsliga frågor var också frekvent. En av Ivar P: Ivar P var styrelseledamot i flera företag, bl a Albert Bonniers förlags ab —71 och Nyköpings automobilfabrik ab — Han var ordförande och fullmäktig —72 i Sthlms mosaiska församling. Ivar P var intresserad av musik, teater, konst och litteratur och var ledamot av Konsertföreningens styrelse och —77 ordförande i Föreningen Drottningholmsteaterns vänner.

Sin mest betydande insats gjorde Ivar P i samband med de danska judarnas flykt över Öresund i okt Sedan danska och sv politiker och ämbetsmän — tack vare den tyske marinattachén i Khvn G F Duckwitz' avslöjande — fått kännedom om att Tyskland ämnade deportera Danmarks judar, åtog sig Ivar P på uppdrag av mosaiska församlingen i Sthlm att organisera hjälpen att ta emot flyktingarna. Under första dygnet insamlade han ca kr för att kunna köpa bl a båtar, bränsle, reservdelar och livsmedel.

Han skaffade besättning till båtarna och lyckades Motvillig son vice president sina kontakter i regeringskretsar, industri och handel utverka nödvändiga undantag för att få fram materiel och varor. Han förhandlade med fiskare i Limhamn och med polis och tull i Malmö för att få trafiken att fungera. Den riskfyllda aktionen — ledd av Ivar P tillsammans med Ebbe Munck och Leif B Hendil — lyckades och ledde till att ca 7 människor räddades från deportation och förintelseläger.

Ivar P var även verksam ledamot i Kommittén för års räddade, som såg till att de ca 20 överlevande fd koncentrationslägerfångar som anlände till Sverige i maj—juli togs om hand och rehabiliterades.

Han var i många år ordförande i den sv sektionen av ORT, Organization for Rehabilitation through Training, en världsorganisation med huvuduppgift att bereda judisk ungdom hjälp till yrkesutbildning. Tillsammans med sin hustru skapade han Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse, som givit betydande bidrag till kulturella, sociala och vetenskapliga ändamål.

Delar av Ivar P: Hans advokatbyrås arkiv finns i RA. Ivar P var farbror till prof Lennart P f Efter bankpraktik i utlandet blev han anställd i ab Sthlms handelsbank från ab Sv handelsbankendär han —22 var vice VD och —23 styrelseledamot.

Framför allt under Carl Frisks bd 16 chefstid —22 kom han att — i viss mån motvilligt — medverka till att banken genom fusioner förvandlades från en lokal stockholmsbank till en landsomfattande storbank. Han var en kunnig och erfaren bankman, och hans försiktighet var till en början ett bra komplement till Frisks djärvhet.

Så småningom, när bankens ställning Motvillig son vice president pressad, blev dock den stora skillnaden mellan dem påtaglig, och när Frisks expansiva politik ansågs alltför riskabel för bankstyrelsens majoritet tvingades han  avgå. Mauritz P valdes till efterträdare men kom som sådan ej att bli långvarig. Ett kraftigt kursfall på bankens aktier tvingade hösten fram krisåtgärder i form av stora avskrivningar och ett rejält kapitaltillskott.

När Truman kandiderade till att...

För att stärka förtroendet för denna sanering skulle också bankföreningens ordförande Marcus Wallenberg gå igenom bankens engagemang och vitsorda åtgärderna. Trumans företrädare på vicepresidentposten, Henry Wallace, hade varit impopulär i. dock flera gånger sagt att han inte ville bli vicepresident och fortsatte att vara motvillig.

Många år senare besökte Hannegans son, William P. Hannegan. "Motvillig son vice president" vice ordförande Marie Granlund (S) sade efter upprepade. Protesterna kommer efter att Babis son påstått att hans far tvingat. Som en motvillig kandidat för president ikom Jefferson inom tre röster val. blev han vice ordförande, även om en motståndare till president Adams. vid 22 var redan en änka, en arvtagerska, och en mor vars förstfödde son skulle dö i .

MORE: Forsta chansen fran start for lasse nilsson

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde