Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

149.2m FM

Klartecken for arlandapendel

opinion

Centerns vision om en större överbyggnad av E: Ett samarbete med andra huvudmän och kommuner, främst Stockholms stad Klartecken for arlandapendel en förutsättning för att projektet skall bli riktigt lyckat. På kort sikt är det däremot angeläget att, som en början på dessa planer, få en övergång mellan Helenelund och Kista förverkligad.

Vi tycker att byggande av endast en parkövergång skulle vara att underlåta att utnyttja ett mycket centralt läge för kommunreklam och för byggnation av samhällelig och kommersiell service. En övergång i enlighet med Sollentunapartiets motion skulle däremot på ett mycket effektivt sätt knyta samman Kista Science City, Kista centrum tunnelbana och Mässan med pendeltåget i Helenelund och tvärspårvägen.

Vår motion läggs med vårt yrkande som bilaga till detsamma. Utvecklingen av samhällsservicen och detaljhandeln i Helenelunds centrala delar har varit mycket negativ under senare år.

Klartecken for arlandapendel, som tillhör Sollentuna kommun och vars invånare betalar lika mycket skatt som andra Sollentunabor lider av tvinsot och ger ett dystert intryck av döende. Ett stort antal företag och servicefunktioner har flyttat från Helenelunds centrum: Fler och fler lokaler töms. Fler och fler rutor gapar tomma och mörka. Samtliga partier i Sollentunas kommunfullmäktige säger sig - i alla fall i teorin - vilja arbeta för att kommunen ska ha levande närcentra och att hela kommunen ska leva.

Nu är det dags att leva upp till dessa åsikter och föreslå åtgärder som kan vända den dåliga utvecklingen i Helenelunds centrum. Egentligen ligger Helenelund mycket centralt i regionen. Området ligger några hundra meter från Kistamässan f. Sollentunamässan som Sollentuna inte kunnat hålla kvar. Pendeltågstationen är endast tre stationer från Stockholms central. Kista Science City är angränsande stadsdel i väster. Men "Klartecken for arlandapendel" något sätt ligger området idag i skuggan bakom en tunnel - från mässan sett.

Osynlig från motorvägen Klartecken for arlandapendel mycket viktiga och bra bullerskydd. Själva centrum är svårt att bygga ut på grund av att det är ganska trångt och med vikande kundkrets. Något måste göras och som politiskt parti kan man inte påtala alla brister och andra fakta utan att föreslå någon bra åtgärd.

Men områdets centrala läge ger också goda möjligheter till en klar förändring av läget. Man bör ta bort den barriäreffekt mot Kista som E Tunneln under motorvägen gör inte passagen särskilt trivsam för de som passerar.

SENASTE NYTT

Man bör även annonsera platsen så att de som passerar på motorvägen uppmärksammar Kista och även Helenelund. Det är också viktigt att göra pendeltågstationen attraktivare för de resenärer som skall till Kistamässan och Kista Science City.

Skulle man kunna binda ihop Helenelund med det dynamiska Kistaområdet skulle det gynna utvecklingen både i Helenelund och andra delar av Klartecken for arlandapendel. Det effektivaste sättet att göra detta vore att bygga en överdäckande affärs- hotell- och kontorsbyggnad över E Lyckades man kombinera detta med att man fick Banverket att välja Kistakorridoren vid utbyggnaden av Mälarbanan samtidigt som man fick Arlanda Express att stanna i Helenelund så skulle man få igång en positiv utveckling av området med ökad detaljhandel och service.

Överdäckningen och en ny station bör läggas något söder om Svalgången, tunneln och nuvarande stationsbyggnad så att det kommer mitt för mässan och nära Helenelunds centrum. "Klartecken for arlandapendel" är inget nytt och det ger nya byggbara ytor i goda lägen Överdäckningar av stora motorvägar är inget nytt.

Logga in på Dagens Nyheter

Den närmaste stora överdäckningen är sannolikt den i Bergshamra. Ett antal väg krogar i landet är sträckta som broar över E 4: Överdäckningar skapar nya byggbara ytor och därmed intäkter direkt ur luften för att möta de sannolikt högre kostnader som ett sådant här projekt genererar. Men med detta goda läge kommer även intäkterna att bli höga och det kommer ju nya högkonjunkturer. Ett antal positiva effekter skulle uppstå: Service, detaljhandel och socialt liv stärks i det centrala Helenelund En överbyggnad av E4: Gallerian skulle få många Klartecken for arlandapendel genom ett läge mellan Kistamässan och en utbyggd pendeltågstation med resenärer till och från Mässan och mellan Arlanda, City och Kista.

Kistamässan förs mentalt närmare Helenelund och Sollentuna Kistamässan som tidigare låg i Sollentuna skulle mentalt föras närmare Sollentuna genom en mycket attraktivare passage av E Istället för en anonym Klartecken for arlandapendel mörk tunnel skulle en öppnare passage med affärer och service göra det positivare att ta sig till mässan.

Omvärlden skulle uppfatta Sollentuna mera tydligt tillsammans med mässan. Sollentuna centrum ligger endast en station bort från denna nya dynamiska knutpunkt. Detta skulle bli ett landmärke som praktiskt taget alla som passerar Sollentuna skulle märka, ett av regionens tydligaste landmärken. Överdäckningen skulle skapa en känsla av en stadsport till huvudstaden.

En framtida efterföljare till gårdagens stadstullar. Den skulle även ge Sollentuna ett kraftfullt landmärke tillsammans med Kista, och ge positiva associationer av samhörighet mellan de två områdena.

Ett landmärke som även skulle göra kulturgeografisk nytta genom att hjälpa till med att utveckla Sollentunas södra delar. Det är givetvis för att illustrera ungefär hur vi har tänkt oss att en överdäckning skulle kunna se ut. Men utformandet styrs givetvis av många faktorer som markfrågor, intressenter och ekonomi.

En överdäckning kan ju göras på många olika sätt. Pendeltågsstationen i Helenelund blir attraktivare som omstigningsstation Pendeltågstationen skulle bli en av regionens viktigaste knytpunkter. Överdäckningen skulle ge Helenelund samma funktion som stationen i Älvsjö har för Stockholmsmässan.

Lät man Arlanda Express stanna i Helenelund så skulle stationens attraktivitet stärkas ytterligare. Läggs Mälarbanans nya sträckning förbi denna plats i en tunnel så skulle denna kunna öka användbarhet och effektivitet ändå mer. Viss fjärrtågsstrafik skulle kunna stanna i Helenelund på samma sätt som i Flemmingsberg och Sundbyberg idag. Då skulle Norrlandsresenärer till mässan och Kista få en sanbbare förbindelse till sina resmål.

Alla dessa kopplingar gör Helenelund till en naturligare knytpunkt än Sollentuna och Häggvik. Häggvik har inte samma kopplingar till Kista, mässan och Arlanda som Helenelund. Sollentuna har tappat en attraktionskraft genom det stor slutna Häkte som etablerats alldeles vid stationen och ligger längre bort från mässan och Kista Science City.

Men en station i Helenelund med stopp för Arlandapendeln och viss fjärrtrafik skulle ändå komma att ligga mycket nära Sollentuna station. Endast en station bort. Gate Nord - ett attraktivt läge för detaljhandel, kontor och hotell Den överdäckande bebyggelsen, mitt över E: Kopplingen till Kista skulle underlätta nära kontakter till ledande företag i det svenska näringslivet.

Läget är också utmärkt för hotell eftersom ett antal goda omstigningsmöjligheter kan skapas. Klartecken for arlandapendel skulle givetvis ta ett antal år att få i gång och förverkliga men sannolikt leda till att företag och boende i Helenelund skulle känna att det var något på gång, vilket skulle göra det lättare för dem att vilja satsa på en framtid i Helenelund.

Den Klartecken for arlandapendel lågkonjunkturen kräver också signaler om nya spännande framtidsinriktade projekt för att skapa en framtidstro Med hänvisning till ovanstående föreslår Sollentunapartiet att Klartecken for arlandapendel skall besluta att kommunen skall inleda en planering som leder till byggande av ett överdäckande affärs, hotell- och kontorshus med en bro för trafikanter över E 4.

Svar på motion väckt av Anna Myrhed C om att utreda en överdäckning av E4: Lösningarna för att nå en bättre miljö kan vara flera och vi bör som kommun inte låsa fast oss vid specifika alternativ. Det är Trafikverket som har det yttersta ansvaret för att de riktvärden som finns inte överskrids och för att miljön längs E4: Sollentunas främsta roll är att vara pådrivande i detta arbete. En av fördelarna med att bo i Sollentuna är närheten till kommunikationer. Detta är dock även en utmaning då kommunikationerna för med sig problem såsom buller och partiklar.

Sollentuna kommun Klartecken for arlandapendel en aktiv dialog med bland annat Trafikverketföratt göra miljön bättre för Sollentunaborna. I Rotebro har problemet med buller varit stort och där har kommunen, efter att miljö- och byggandsnämnden hotat om föreläggande, lyckats få till att Klartecken for arlandapendel asfalt ska läggas. Majoriteten kommer fortsätta arbeta proaktivt tillsammans med andra aktörer för att minska höga bullernivåer och partikelhalter i hela Sollentuna.

Majoriteten välkomnar även regeringens beslut att överväga lokala dubbdäcksförbud. Det är en fråga som vi kommer att arbeta vidare med.

När det gäller Helenelund så tar vi nu ett helhetsgrepp över hela stadsdelen. Det inkluderar bland annat en parkövergång över E4: Vår förhoppning är även att tvärbanan till Helenelund bidrar till att biltrafiken minskar. Vi bifaller därför en fömtsättningslös utredning om en överdäckning av E4: Vi vill också i nuläget klarlägga att det är utredningen vi bifaller.

Efter utredningens genomförande tar vi ställning till om en överdäckning är möjlig och om vilka sträckor genom Sollentuna som i så fall ska överdäckas. Motionären vill endast utreda en överdäckning mellan Helenelund och Häggvik. Miljöstörningarna finns även på sträckan norr om Häggvik. Problem som lär bli större när "Förbifart Stockholm" är byggd. I Helenelund kan trafikmängden på E4: En överdäckning skulle kunna binda ihop Sollentunas olika delar bättre. Om man sedan väljer en lågvikts konstruktion t ex i forma av en "parkövergång", d v s en överdäckning utan möjlighet att kunna bygga på eller överdäckning som ger byggbar mark är en senare fråga.

Oavsett vilket alternativ man väljer så kommer den för bostäder byggbara marken öka. Till sist miljöproblematiken löses inte bara genom överdäckning. Andra åtgärder som medför mindre bilåkande, bättre bullerskydd och insatser typ tyst asfalt måste också tas med i de fortsatta diskussionerna.

Bullret orsakar lidande för närboende. Miljöpartiet ser allvarligt på problemet och arbetar för att biltrafiken, och därmed dess negativa effekter, ska minska. Klartecken for arlandapendel ser vi ingen sann vilja från de styrande att minska bilismen. Det främsta exemplet är när de väljer att avsätta enormt stora medel för att bygga ytterligare en motorväg - Förbifart Stockholm. Byggs motorvägen kommer det bli än lättare för den enskilde att välja bilen som transportmedel, vilket kommer leda till ökad biltrafik - och mer utsläpp.

Istället behöver stora satsningar göras Klartecken for arlandapendel kollektivtrafiken för att höja dess attraktivitet och öka dess Klartecken for arlandapendel. Snabbtåg. Regionaltåg. Pendeltåg.

Arlandapendeln. Godståg totalt Regeringen gav klartecken till byggande av ny järnväg mellan Kalix och Haparanda. Finns en allts möjlighet att köra Arlandapendeln vidare till Uppsala. Länk: Flygtorget Flygnyheter Flygnyheter Klartecken fr civilflyg p rna.

Resandeprognoserna för Arlandapendeln bygger i...

Resandeprognoserna för Arlandapendeln bygger i sin tur på . ligga ett framförvarande tåg och ger klartecken när det bakomvarande tåget.

Snabbtåg. Regionaltåg. Pendeltåg. Arlandapendeln. Godståg...
DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde