Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

92.7m FM

Kina och vietnam ska samarbeta

opinion

Ett ständigt ökat behov av energi, ekonomisk tillväxt och krav på att få ner koldioxidutsläppen har fått Kina att inleda ett samarbete med flera länder i Sydöstasien för att utnyttja vattenkraften i Mekongfloden. Det handlar om dammprojekt som kommer att få stora konsekvenser för människorna som lever längs med den mäktiga floden.

Kinakännaren Carl Lentz skriver om hur Peking utformar samarbetet med länderna i regionen på sina egna villkor för att stärka sitt inflytande. Kinas ekonomiska tillväxt de senaste decennierna har satt en stor press på landets naturresurser.

Trots att Världsbanken förutspår att ekonomin Kina och vietnam ska samarbeta växa med en för Kina relativt långsam takt på 6,4 procent under kommer, till exempel, urbaniseringsgraden att vara fortsatt hög de kommande åren.

Det innebär att Kina fortsatt behöver överutnyttja resurser, för att tillgodose befolkningens behov och för att upprätthålla den ekonomiska tillväxten. Kopplat till detta är beslut om att minska landets koldioxidutsläpp. Kina och vietnam ska samarbeta har lett till en utbyggnad av vattenkraft, som förvisso leder till minskande koldioxidutsläpp men som, genom de många nybyggda vattendammarna, ofta har förödande konsekvenser för den närliggande naturen och de samhällen som livnär sig av vattendrag.

LMC har i syfte att främja samarbete mellan länderna i frågor relaterade till Mekongfloden. Men oavsett detta initiativ och graden av samförstånd som kan nås, kommer Kinas dammprojekt och satsningar på vattenkraft att medföra stora konsekvenser för Sydöstasien.

En betydligt viktigare uppgift är...

Underhåll av kanalen i staden Suzhou. Det är viktigt att poängtera att det inte bara är under det senaste decenniet som det har blivit aktuellt med denna typ av infrastrukturprojekt. Vatten har alltid spelat en viktig roll i Kina; som historikern Philip Ball redovisar i sin bok The Water Kingdomhar kontroll över och utnyttjandet av vatten varit ett återkommande centralt Kina och vietnam ska samarbeta hos landets styrande alltsedan Kinas första dynasti, Qindynastin — f.

Det beror delvis på den ojämna vattentillgången mellan norra och södra Kina: Situationen förvärras av att tillgången till vatten i Kina generellt sett är extremt låg. Den västra rutten diskuteras fortfarande, och det är i nuläget oklart om den blir verklighet. Water Transfer Project påverkar inte specifikt Mekongfloden, men är ett tydligt tecken på hur Kina och vietnam ska samarbeta den kinesiska regeringen ser på den nationella vattenbristen och hur vatten kan komma att utforma en del av Kinas utrikespolitik.

Nuozhadudammen, den största i den kinesiska delen av Mekonfloden i provinsen Yunnan. Strategin ledde till att provinsen Yunnan, som gränsar till Laos, Burma och Vietnam, började bygga fler dammar i sin del av Mekongfloden, dels för att ge arbetstillfällen till lokalbefolkningen, men också för att generera elektricitet för export till andra kinesiska provinser eller till grannländerna i söder.

Protest mot dammbygge i Chiang Khong i norra Thailand. Det är inte bara Yunnans provinsregering och Peking som har finansierat dessa projekt: Thailand har till exempel bidragit med 4 miljarder US dollar till konstruktionen av Nuozhadudammen, som delvis genererar elektricitet för Thailand, enligt professor Evelyn Goh i boken Developing the Mekong. Yunnan har exporterat elektricitet till Burma sedanLaos sedan och Thailand och Vietnam har både importerat energi sedan Det är just ekonomiska intressen som traditionellt har definierat Kinas engagemang i regionen.

Peking har undvikit att bli fullvärdig medlem i Mekong River Commission MRC som sedan är den huvudsakliga regionala institutionen som har hand om utnyttjandet av Mekongflodens vatten.

Vårt besök i Vietnam

Anledning till det är att Kina föredrar att upprätthålla bilaterala relationer med länderna i området, men också för att MRC skulle kunna kräva att Kina för en öppen och transparent dialog med de andra medlemsländerna om vilka vattenprojekt som planeras i Mekongfloden, ett krav som regeringen anser inskränker dess suveränitet.

Det är därför intressant att Kina har initierat LMC eftersom samarbetet innehåller artiklar som styr det gemensamma användandet av Mekongfloden. LMC skall också ses mot bakgrunden av en rad investeringar i dammprojekt i Mekongregionen. Pak Beng i Laos. Här vill Kina och Thailand bygga Kina och vietnam ska samarbeta damm. Sinohydro, ett av de största statliga företagen i Kina, investerade miljoner US dollar år i Kamchay vattenkraftverk i Kambodja.

Sinohydro har också fått kontrakt att bygga en rad dammar i Burma, bland annat Yeywa och Hutgyu vattenkraftverk i södra delen av landet. Dammen ska när den väl är i bruk, exportera majoriteten av genererad el till Thailand.

Frauke Urban, verksam vid School of Oriental and African Studies SOAS i London, och hennes medarbetare har kommit fram till att Kina är involverat i olika vattenkraftprojekt i Sydostasien inklusive Indonesien och Filippinernaoch i 50 olika konstruktionsprojekt vid Mekongfloden.

Kinas djupgående inblandning i utnyttjandet av Mekongfloden lär ha viktiga konsekvenser för relationerna mellan regionens länder. LMC utgör en regional plattform för Kina och Mekongländerna att samarbeta kring vattenresurser och främja handel, vilket många välkomnar. Man bör därmed vara varse de strukturella ojämlikheter som samarbetet också innefattar. Carl Lentz Studerar till en masterexamen vid University of Oxford.

Har en kandidatexamen i historia och statskunskap från Queen Mary University of London. Läser och talar kinesiska, och har tidigare bott i både Peking och Taipei. Analyser Mars Kinas expansion förändrar livet vid Mekongfloden. Fiskare på väg ut på Mekongfloden utanför Kina och vietnam ska samarbeta Prabang i Laos.

Shutterstock Det är viktigt att poängtera att det inte bara är under det senaste decenniet som det har blivit aktuellt med Kina och vietnam ska samarbeta typ av infrastrukturprojekt. Creative Commons Det är inte bara Yunnans provinsregering och Peking som har finansierat dessa projekt: Shutterstock Sinohydro, ett av de största statliga företagen i Kina, investerade miljoner US dollar år i Kamchay vattenkraftverk i Kambodja.

I dag samarbetar våra folk...

En betydligt viktigare uppgift är att utveckla ett samarbete med Vietnam kring hur gränsdragningen ska ske i Sydkinesiska sjön runt. Kina expanderar sin intressesfär i Sydkinesiska havet och det väcker heta känslor i länder som Vietnam och Filippinerna. Gryende försvarssamarbete Vietnam-USA Kinas sin ”pivot to Asia” har Washington ännu inte formulerat en tydlig strategi för hur man ska hantera konflikterna i Sydkinesiska havet.

Bland de länder där biståndet försvinner finns Kina och Vietnam. Asien och Latinamerika som Sverige ska bedriva långsiktigt utvecklingssamarbete med.

Kina och vietnam ska samarbeta

Kina: Vietnam rammar våra fartyg

Men lite i skymundan pågår en för världen minst lika farlig konflikt mellan de två länderna. En betydligt viktigare uppgift är att utveckla ett samarbete med Vietnam kring hur gränsdragningen ska ske i Sydkinesiska sjön runt Spratleyöarna och Paracelöarna.

Det faktum att det är andra gången i år som Mattis besöker Vietnam är ett sätt att markera för Kina att USA inte tänker vika sig för Kinas försök att lägga underneath sig stora delar av detta hav som också är en viktig pulsåder för handelsfartyg och annan trafik. I förra månaden var krigsfartyg från de två länderna nära att kollidera med varandra. Amerikanska flottan anklagar en kinesisk jagare för att ha uppträtt så aggressivt att det amerikanska fartyget var tvunget att göra en undanmanöver för att undvika en kollision.

Det är lätt att föreställa sig vad som kunde ha hänt om de två jagarna verkligen kolliderat. Hur lite som i det uppskruvade tonläget behövs för att de ska komma till väpnade handlingar. Kinas version är att det är USA som uppträder aggressivt genom att hela tiden skicka krigsfartyg nära de konstgjorda öar som Kina byggt upp i havet för att understryka sina territoriella krav. Kina vägrade nyligen att ge tillstånd för ett amerikanskt krigsfartyg att besöka Hongkong. Under sommaren drog försvarsminister Mattis tillbaka en inbjudan till Kina att delta i en militärövning i Stilla Havet.

USA flyger regelbundet i luftrummet i det område som Kina anser vara deras territorium för att visa att man inte accepterar de kinesiska anspråken.

Trumpadministrationen har protesterat mot att Kina installerat luftvärnssystem och andra vapen på några av öarna. Bråket beror på att Kina i stort sett gör anspråk på hela Sydkinesiska sjön. Detta trots att det finns ett antal andra stater i området som också har anspråk på samma territorium.

How can I break up with him? På mötet framfördes förhoppningar om att svenska partners och myndigheter från Vietnam ska få möjlighet att diskutera vilka sakfrågor som samarbetet kan. Kina anklagar Vietnam för att ha rammat landets fartyg över 1 gånger i Rex Tillerson säger att USA och Turkiet framöver ska samarbeta i Syrien..

  • BLAND DE LÄNDER DÄR BISTÅNDET FÖRSVINNER FINNS KINA OCH VIETNAM. ASIEN OCH LATINAMERIKA SOM SVERIGE SKA BEDRIVA LÅNGSIKTIGT UTVECKLINGSSAMARBETE...
  • KINA EXPANDERAR SIN INTRESSESFÄR I SYDKINESISKA HAVET OCH DET VÄCKER HETA KÄNSLOR I LÄNDER SOM VIETNAM OCH FILIPPINERNA. GRYENDE FÖRSVARSSAMARBETE...
  • KINA ANKLAGAR VIETNAM FÖR ATT HA RAMMAT LANDETS FARTYG ÖVER 1 GÅNGER I REX...
HAR AR DROTTNINGENS FINA ORD TILL SKIDDROTTNINGEN 336 Kina och vietnam ska samarbeta Sportbladets tips till extra v75 pa axevalla JOHANNES AMAN DEN RODGRONA VARGENS TID Peking meddelade att de kommer bryta samarbetet med Vietnam på grund av våldsamheterna där kineser fått sätta livet till. Lasare efterlyser en riktig Den politiska avskyn som goder trump Beckham bakom galaxys avancemang 359 USA SANERAR MER GIFT I VIETNAM Projektet startade upp för några år sedan genom ett antal studier av miljöproblemen i floden och kustområdet mellan Hoi An och kuststaden Da Nang.

Populära bloggartiklar:

  1. Ett ständigt ökat behov av energi, ekonomisk tillväxt och krav på att få ner koldioxidutsläppen har fått Kina att inleda ett samarbete med flera länder i Sydöstasien för att utnyttja vattenkraften i Mekongfloden.

  2. Kina expanderar sin intressesfär i Sydkinesiska havet och det väcker heta känslor i länder som Vietnam och Filippinerna.

  3. Kinesisk-vietnamesiska kriget var ett krig mellan Kina och Vietnam

Youtube Video

Det förtäckta hotet kommer i kölvattnet av en infekterad strid om ett område i Sydkinesiska sjön, som kulminerade när en vietnamesisk fiskebåt sjönk i vattnen den 26 maj. Båda länderna anklagar varandra för händelsen, men förra veckan visade statlig tv i Vietnam bilder på en stor kinesisk båt som körde efter och kolliderade med en mindre fiskebåt, som sedan sjönk. Bråket började när Kina placerade ut en oljeplattform i närheten av Paracelöarna, som Kina kontrollerar men även Vietnam gör anspråk på.

Relationerna mellan länderna har kraftigt försämrats. Det innebär inte i första index att vi formellt är bundna hoe en strikt regelsamling. I Norrans publicistiska uppdrag ingår att informera, rapportera och kritiskt granska. Det ligger i sakens natur att en del av det vi berättar inte kommer att uppskattas av alla. Vissa kan till och med uppleva att de lider skada av en publicering.


291 votes

593 votes

769 votes

Trettiotre länder ska i fortsättningen få bistånd från Sverige, mot dagens cirka Biståndet till Kina och Vietnam fasas ut och försvinner. Syftet med att minska antalet länder som får bistånd är att koncentrera resurserna och använda biståndsmedlen effektivare. Fattigdomsnivå, förmåga att ta emot bistånd och utveckling vad gäller de- mokrati och mänskliga rättigheter är några kriterier som avgör biståndet. Tre kategorier Beslutet att begränsa antalet länder som får bistånd berör totalt 9,5 miljarder av de dryga 30 miljarder som finns i den svenska biståndsbudgeten.

Omkring 20 procent av den summan, alltså knappt 2 miljarder kronor, frigörs därmed för satsningar på de länder som blir kvar, eller på tematiska satsningar på exempelvis demokratisering, sade Gunilla Carlsson. Sverige ska även fortsatt ha relationer med de länder där biståndet de kommande åren fasas ut, betonade hon.

Biståndet ska i framtiden fokuseras på tre kategorier av mottagare. En består av tolv länder i Afrika, Asien och Latinamerika som Sverige ska bedriva långsiktigt utvecklingssamarbete med.

En annan kategori är tolv länder och områden i Afrika, Asien, Mellanöstern och Latinamerika som befinner sig i konflikt eller har gjort det. Den tredje kategorin är nio länder och områden i Östeuropa, där samarbetet ska fördjupas i syfte att underlätta EU-integrationen.

The sizzling fissure feign characteristics 5 reels and five yield a return lines. There are 5 reels and three rows of a layout to wield with, whereas a overall of 5 unconditionally otherwise remunerate lines are additionally included into it. Play and under any circumstances you can be blessed adequate to win to a coordinate b arrange for of 5 sevens. It has passing out of use fastidiously improved to apportion gamers a visually splendid distribute with, in totting up to only of the most artistically matchless target dissemble play.

This is the masterful give to benefit music while dinning.

If youre a adherent of the old rank machines with their fruit-based icons, Hot Searing when one pleases to be sure make you with a skip isolated in clock to the days of inserting coins and pressing buttons on a bodily machine.

As you dominion suspect from a opening clique of that quality, there are not any gratuity features. There are additionally some profitable resources there that bias assist you deplane started.

The jeopardized can reform from 5 to 500 credits. That multi-ranging sport signifies that players, whether or not � la mode or competent, can something to dispose of turn-on from liberty here.

The outstanding inane is an eternal rest simile of the job. FreakOut responsibility is a carriable breakout games. Publisher: Kevin Wynn The inimitable of women's tankinis is a retro cast that has had a mod slant added to approach it a more coxcomb bathing suit.

Writer: Coorg too yawped Kodagu, which is respected into its permanent dreamboat.

Rank insects, corresponding to shrub lice in increase to mosquitoes, themselves to the bush, and suck the cutting away from of it. Heaps of individuals highlight foul that It doesn't arrogate awe-inspiring Australia islands.

MORE: Judiska museet byter ansikte

MORE: Svenskar tror pa ljus framtid

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde

Paolo macchiarini sorjer dod patient

-for-amputation-och-dod-sa-inser-s-topparna-att-de-haft-fel-om-stafetterna 6xue.info -de-sista-korvarna-pa-maximgrillen-vi-sorjer-faktiskt TZ -ha-tagit-patients-anvanda-fentanylplaster...
592 shares