Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

122.2m FM

Elbaradei avbryter besok i iran

opinion

Nästa punkt på föredragningslistan är rådets och Elbaradei avbryter besok i iran uttalanden om revideringen av icke-spridningsavtalet och kärnvapen i Nordkorea och Iran. Icke-spridningsfördraget är när allt kommer omkring fortfarande hörnstenen i världens system för icke-spridning.

Därför är det viktigt att EU bevarar integriteten i alla delar av detta avtal och ser till att den konferens för revidering av avtalet som är planerad för kröns med framgång.

Vid konferensen om revidering av icke-spridningsfördraget måste man hitta en balans mellan följande tre aspekter: Samtidigt måste man ta nödvändig hänsyn till huvudfrågorna rörande icke-spridning av kärnvapen, särskilt Demokratiska folkrepubliken Korea, Iran och det så kallade Khan-nätverket.

Inom rådet arbetar man för närvarande med en gemensam ståndpunkt som kommer att bli ett positivt bidrag till revideringskonferensen. I fråga om Demokratiska folkrepubliken Korea har EU: Man konstaterade med beklagande Nordkoreas tillkännagivande att landet på obestämd tid skulle avbryta sitt deltagande i de multilaterala samtalen om dess atomprogram. Vi måste därför utöva starka påtryckningar på Demokratiska folkrepubliken Korea för att övertala landet att så snart som möjligt ta tillbaka sitt beslut att avbryta sin medverkan i sexpartssamtalen så att förhandlingarna kan återupptas och en fredlig förhandlingslösning kan hittas på krisen på Koreahalvön.

Vi betonar på nytt att EU starkt förespråkar processen med sexpartssamtal som ett sätt att finna en lösning på krisen. Vi måste insistera på att Nordkorea följer fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen.

Respekt för internationella förpliktelser, både i fråga om kärnenergi och mänskliga rättigheter, är av grundläggande betydelse om Europeiska unionen skall kunna utveckla bilaterala förbindelser med landet. Vi uppmanar också bestämt de nordkoreanska myndigheterna att öka dialogen och intensifiera kontakterna med republiken Korea. I fallet Iran görs nu en strikt tillämpning av Parisavtalet, som föreskriver ett totalt stopp för alla anrikningsrelaterade aktiviteter och all upparbetning utan undantag, och detta har verifierats av Internationella atomenergiorganet.

Förhandlingar om långsiktiga åtgärder inleddes i december i de tre arbetsgrupperna för politiska frågor och säkerhetsfrågor, kärnenergifrågor och frågor om ekonomiskt samarbete och teknik, liksom i styrkommittén. Den första viktiga serien arbetsgruppsmöten hölls i januari Vad som naturligtvis även i fortsättningen är viktigast är att få objektiva garantier för den helt fredliga inriktningen inom det iranska kärnenergiprogrammet. Rapporter håller på att utarbetas för styrkommitténs möte i mars, och detta kommer att bli en viktig möjlighet att behandla frågan.

Jag skulle vilja tillägga att förhandlingarna om handels- och samarbetsavtalet och om ett politiskt avtal samtidigt återupptogs i januari Båda parterna förhandlar seriöst, och så länge iranierna fortsätter att delta i samtalen finns det möjligheter till framgång. Vi informerade också Förenta staternas president Bush och Condoleezza Rice om dessa "Elbaradei avbryter besok i iran" när vi samtalade med dem i Bryssel för några dagar sedan.

Jag talar här naturligtvis i stället för min kollega i kommissionen, Benita Ferrero-Waldner, som tyvärr är borta i ett tjänsteärende. Kommissionen håller med rådet om att icke-spridningsfördraget måste bevaras på alla sätt, och till och med stärkas om så är möjligt.

Betydelsen av detta framhävs i EU-strategin mot spridning av massförstörelsevapen som godkändes av rådet i decemberoch som kommissionen i nära samarbete med rådet hjälper till att förverkliga. Enligt strategin är det särskilt viktigt att garantera tillräckliga ekonomiska resurser ur budgeten och från gemenskapen.

Som stöd för detta presenterade kommissionen Elbaradei avbryter besok i iran förslag till kommande finansiella instrument för parlamentet och rådet i oktober I fråga om instrumentet för stabilitet i externa förbindelser hänvisades särskilt till nedrustning och icke-spridning av massförstörelsevapen.

Kommissionens förslag granskas för närvarande av budgetmyndigheten. Vi hoppas att det kommer att resultera i större resurser för att genomföra EU-åtgärder på området nedrustning och icke-spridning av massförstörelsevapen under perioden — Vad mer specifikt gäller icke-spridningsfördraget bör dessa ekonomiska resurser ge stöd för åtgärder för att stärka avtalets tre huvudaspekter: Med tanke på det världsomspännande samarbetet anser vi inom kommissionen att det åtagande kommissionen gjorde vid G8-toppmötet i Kananaskis i juli i förhållande till spridning av massförstörelsevapen och relaterade frågor är särskilt viktigt.

Alla dessa initiativ skulle hjälpa oss att nå icke-spridningsfördragets slutliga mål. I år har kommissionen varit engagerad i ett pilotprojekt som beslutades av parlamentet i slutet av Pilotprojektet finansierar för närvarande en orienteringsstudie under ledning av FN: Kommissionen planerar att presentera resultaten av studien i november, vid en konferens för parlamentariker och delegationer från medlemsstater med representanter från de nationella parlamenten och regeringarna "Elbaradei avbryter besok i iran" skall hållas i Europaparlamentet.

ElBaradei avbryter besök i Iran....

I fråga om Iran har EU som ni vet just återupptagit samtalen med landet, på grundval av och som en fortsättning på Parisavtalet mellan Iran, Frankrike, Tyskland och Förenade kungariket, med stöd från Europeiska unionens höge representant. Avtalet och den följande övervakningen av förverkligandet av Irans frivilliga beslut att avsluta alla aktiviteter relaterade till anrikning och upparbetning ledde till att Europeiska unionen återgick till sin policy av differentierad och fortlöpande samverkan med Iran.

Vi har därför återupptagit förhandlingarna om ett avtal om så känsliga politiska frågor som å ena sidan arbetet för mänskliga rättigheter, kampen mot terrorismen, fredsprocessen i Mellanöstern och massförstörelsevapen, och å andra sidan handel och samarbete.

Kommissionen förhandlar om handels- och samarbetsfrågorna i god tro, mot bakgrund av helhetsperspektivet med kärnenergisamtalen och de framsteg som görs där. Vi tror att detta kommer att innebära ett viktigt bidrag till våra "Elbaradei avbryter besok i iran" ansträngningar genom att vi skapar förutsättningar Elbaradei avbryter besok i iran hållbara förbindelser och långsiktigt samarbete mellan Europeiska unionen "Elbaradei avbryter besok i iran" Iran.

Faktum är att vi är övertygade om att detta avtal tillsammans med möjligheten att bli medlem i Världshandelsorganisationen skulle kunna främja de nödvändiga ekonomiska och sociala reformerna i Iran och på så sätt bereda vägen för landets fullständiga återintegrering i världssamfundet. Jag kommer nu till Nordkorea. Landets tillkännagivande den 10 februari att man på obestämd Elbaradei avbryter besok i iran drog sig ur sexpartssamtalen och att man hade utvecklat kärnvapen var definitivt inte särskilt klartänkt, trots Kim Jong Ils försonliga ord några dagar senare, när han föreslog återupptagna samtal om omständigheterna förändrades.

Detta har gjort en redan svår process än mer komplicerad. Ett kinesiskt sändebuds besök i Pyongyang nyligen får oss att hoppas att samtalen skall kunna återupptas, och Kinas diplomatiska ansträngningar förtjänar vårt fulla stöd. Den inre utvecklingen i Nordkorea, särskilt de provisoriska åtgärderna i riktning mot reformer och de sociala spänningar som blivit resultatet, har nyligen lett till en förstärkt kontroll från myndigheternas sida.

Detta påverkar för närvarande Nordkoreas utrikespolitik. Vi såg liknande scenarier i Europas tidigare socialistländer.

Vi kommer att fortsätta att göra klart för Demokratiska folkrepubliken Korea att kärnvapenproblemet måste lösas och att sexpartssamtalen är det bästa sättet att hantera frågan. Vi kommer att fortsätta att insistera på att Nordkorea helt och hållet måste leva upp till sina internationella åtaganden för icke-spridning, särskilt fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen och IAEA-garantiavtalet, och att man helt och hållet måste avsluta eventuella kärnvapenprogram.

Samtidigt anser man från Europeiska unionens sida att det är viktigt att uppmuntra fler kontakter mellan Nordkorea och yttervärlden och att stödja ekonomiska reformer och förändringar i landet. Fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen är av grundläggande betydelse för Europeiska unionens säkerhets- och försvarspolitik. I maj kommer man att hålla en konferens för att utvärdera hur avtalet följs, och vi anser att det är nödvändigt och lämpligt att en officiell delegation från parlamentet deltar i den.

Det kommer vid konferensen att vara av största vikt att EU: Men konferensen kommer också att bli en möjlighet för oss att överväga var vi befinner oss i fråga om efterlevnaden av fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen, och det är på denna punkt ett antal skeenden ger anledning till oro. Till att börja med gäller det Nordkorea, som, enligt vad vi har hört, både har dragit Elbaradei avbryter besok i iran ur icke-spridningsfördraget och tillkännagivit att man har kärnvapen.

Även om vi inom Europeiska unionen inte på något sätt kan tvinga fram ett återtagande av detta Elbaradei avbryter besok i iran förväntar vi oss att Nordkorea återupptar dialogen med sina förhandlingspartner, särskilt Kina, något som på medellång eller lång sikt kan göra en fredlig lösning på denna konflikt möjlig.

På samma gång är vi djupt oroade över det som händer i Iran, där vi, även om vi ser det tillfälliga avbrottet i anrikningsprogrammet som något positivt, förväntar oss att det blir permanent. Trepartssamtalen mellan utrikesministrarna — en typ av diplomatisk konfliktlösning där vi förväntar oss att våra partner, Förenta staterna inräknat, spelar en aktiv roll — syftar till att hjälpa oss att nå fram till en gemensam lösning på problemet med Iran, en lösning som kommer att göra både dess och EU: Wiersma, på PSE-gruppens vägnar.

Värdet i icke-spridningsfördraget har framgått tydligt. Stater har beslutat sig för att inte skaffa kärnvapen i utbyte mot att kunna använda kärntekniken för fredliga syften och löften om gradvis nedrustning från kärnvapennationerna. Det bör sägas att avtalet var en enorm framgång under det kalla kriget, när det bidrog till att stävja kapprustningen; nu utgör det ett ramverk inom vilket de som då var fiender har minskat sina vapenarsenaler betydligt.

Detta har aktualiserats genom händelser på senare tid, och dessa har varit en illustration av det fortsatta behovet av ett internationellt avtal för att bekämpa spridningen av kärnvapenteknik. Investeringar i icke-spridningsfördraget har fortfarande prioritet.

Dock kan vi inte undgå att märka att avtalet har kommit att utsättas för tryck. I en ny FN-rapport varnade man för risken att avtalet oåterkalleligen skulle kollapsa, med en explosionsartad spridning som resultat. Alltså bör revideringskonferensen under våren först och främst ses som ett tillfälle att på nytt befästa icke-spridningsfördragets viktiga roll, inklusive målet om slutgiltig total kärnvapenavrustning.

saknar förbud iran grekland republiken...

Som förespråkare för internationell rättsordning har Europeiska unionen det särskilda ansvaret att se till att avtalet följs, vilket innebär att man måste inta en mer bestämd hållning mot de stater som trotsar det. Utvecklingen i Iran respektive Nordkorea är naturligtvis av största betydelse i detta sammanhang. Det betyder också att EU måste åta sig att täppa till de kryphål som finns i avtalet.

Förbudet mot kärnvapenprov har ännu inte skrivits under av alla parter; det bör särskilt nämnas att det inte har skrivits under av Förenta staterna, som också fortsätter att utveckla kärnvapen för militär användning. Det behöver knappast sägas att allt detta underminerar trovärdigheten hos detta viktiga avtal. Utvecklingen sedan den förra revideringskonferensen har också visat att avtalet måste anpassas till nya utmaningar. Det finns en stor risk för att det uppstår regional kapprustning i länder som försöker skaffa kärnvapenteknik.

Därför kan vi inte se icke-spridningsfördraget som avskilt från arbetet med förbättringen av strukturer för regional säkerhet i Mellanöstern och i södra och östra Asien. Vi måste dra slutsatsen att de befintliga avtalen för att förhindra att klyvbart material förkommer eller hamnar i orätta händer inte ger tillräckliga garantier. Det är därför vi i den resolution vi kommer att godkänna i morgon ber Europeiska unionen att särskilt uppmärksamma denna fråga.

Vi kan inte överlämna frågan helt och hållet till USA. Revideringskonferensen om icke-spridningsfördraget om några Elbaradei avbryter besok i iran kommer mycket lägligt, för under de senaste månaderna har förekomsten av verkliga och ibland förmodade massförstörelsevapen betonats så mycket att uppmärksamheten på kärnvapenspridning skulle ha mattats av om det inte vore för utvecklingen i Nordkorea och Iran, som har fungerat som en väckarklocka.

Det finns en verklig risk för att icke-spridningsprogrammet urholkas så mycket att det förlorar all mening, med alla risker för "Elbaradei avbryter besok i iran" ny och ohämmad kapprustning som detta innebär, i en värld som har blivit betydligt mer kaotisk och farlig på grund av den internationella terrorismen.

Som jag sade kommer denna debatt och den gemensamma resolution vi har framför oss mycket lägligt. Min grupp uppmanar både EU: Eftersom det bland medlemsstaterna finns både Elbaradei avbryter besok i iran och icke-kärnvapenmakter kanske detta inte ligger så nära till hands.

Just av det skälet är jag glad över rådets meddelande att man arbetar hårt med en gemensam ståndpunkt med tanke på konferensen.

saknar förbud iran grekland republiken...

Vi skulle också vilja uppmana alla tredjeländer och alla EU-medlemsstater som inte redan har gjort detta att ratificera tilläggsprotokollen till Internationella atomenergiorganet då ärendet brådskar. Det är också ytterst viktigt att fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar träder i "Elbaradei avbryter besok i iran" så fort som möjligt. Om detta skall bli verklighet måste ytterligare ett antal stater, inte minst Förenta staterna, ratificera det.

Det står nog utom allt tvivel att en sådan utveckling förebådar en ny kapprustning, nu med ett nytt slags vapen som ännu enklare skulle kunna falla i orätta händer. Vi uppmanar därför Förenta staterna att överge dessa planer och i stället tillsammans med oss lägga alla krafter på att Elbaradei avbryter besok i iran nytt öka ansträngningarna för icke-spridning och nedrustning.

Året kommer att bli ett avgörande år för om kärnvapennedrustningen kommer att förverkligas som en politik för fred; detta har främst att göra med Iran och Nordkorea, men också med Pakistan, Indien, Israel, Europa och Förenta staterna. Det kommer också att bli avgörande för tänkandet bakom Europas säkerhetsstrategi.

Låt oss skapa säkerhet genom effektiv multilateralism, det vill säga genom internationella konventioner som icke-spridningsfördraget och genom att stärka internationella organisationer som IAEA eller FN. Vid konferensen i maj om revidering av icke-spridningsfördraget står man inför extremt angelägna frågor om global säkerhet, till exempel sådana som rör stater i krisregioner som försöker skaffa kärnvapen, den svarta marknaden för klyvbart material och terroristgrupperna som försöker få tag i det.

Men vi måste också ha klart för oss att de åtaganden att nedrusta som anges i detta avtal måste fullföljas en gång för alla av de stater som har kärnvapen, för om detta inte sker kan de inte med någon trovärdighet hävda att de verkligen vill sätta stopp för spridningen. Jag vädjar till Europeiska unionen att ta på sig en aktivt medlande roll, inte bara under upptakten till konferensen, utan också under förhandlingarna.

Detta är ett år då vi lyckas eller är förlorade.

Arafat kallade Sharons besök på...

Jag vädjar till rådet och kommissionen att inta en framstegsvänlig hållning eftersom detta är mycket angeläget. Vi bör försöka omsätta sjupunktsplanen från ElBaradei i handling. Iran har börjat installera ytterligare 3 centrifuger för anrikning av uran. landet vägrat ge efter för krav från omvärlden på att avbryta anrikningen. FN:s atomenergiorgan IAEA:s chef Mohamed ElBaradei sade nyligen att till Iran i lördags och ska besöka Natanz, rapporterar Irans statliga tv-kanal.

Arafat kallade Sharons besök på Tempelplatsen för "ett eggande till terror som. Iran har ofta sagt att det inte kan bli någon fred i mellanöstern förrän Israel IAEA head Mohamed ElBaradei said on Monday that Damascus is allowing the Israel avbryter alla planer Elbaradei avbryter besok i iran att släppa fler palestinska fångar, enligt källor till.

EU:s förhandlingstrio avbryter samtalen. ElBaradei har tidigare slagit fast att Iran redan har anrikat uran för Detta uttalande gjordes sedan Irans expresident Ali Akbar Hashemi Rafsanjani vid ett besök i Kuwait sagt att en.

MORE: Kungligt mellanosternbesok inlett

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde