Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

146.5m FM

Arsmotets krav avga

opinion

SUK är ett demokratiskt ungdomsförbund där alla har rätt att göra sin röst hörd! Detta innebär att det finns en bestämd form för hur man tar beslut, hanterar ansvar och väljer styrelser.

Huvudföreningen AIK har sagt sitt...

Det är också på detta sätt SUK styrs och arbetar på. Vårt förbund styrs av en riksförbundsstyrelse och det högst beslutande organet är årsmötet.

Informationen i det här dokumentet tar Arsmotets krav avga några av frågorna kring styrelsers uppbyggnad och arbete. Informationen är allmängiltig och kan gälla föreningar på både lokal, regional, distrikts eller riksnivå och då kallas föreningen vanligtvis för förbund. Verkligheten för en förening på lokal nivå kan naturligtvis skilja sig mycket från verkligheten för en styrelse på t.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. På årsmötet bestäms det mesta, t. Lite om ordförandens, vice ordföranden, sekreterarens och kassörens uppgifter.

Egentligen kan en styrelse bestå av en enda person, men det skulle inte vara särskilt demokratiskt. Föreningens stadgar bestämmer hur många som minst måste ingå i en styrelse. Man måste inte vara myndig för att sitta i en styrelse. Suppleanterna ska ersätta de ordinarie ledamöterna när de inte kan närvara. Suppleanterna bör bjudas in till styrelsemötena precis som de ordinarie ledamöterna även om "Arsmotets krav avga" de ordinarie ledamöterna är närvarande.

Detta gör att suppleanterna är väl uppdaterade. Dessutom skall suppleanterna få kopior av styrelse- och årsmötesprotokoll. Man kan bestämma sig för att bara kalla in suppleanterna om de ska ersätta någon annan, ifall man vill spara pengar. Önskemål men inte krav på de som ska väljas 1. De klarar kraven enligt stadgarna för att ha rösträtt på årsmötet. De är medlemmar i föreningen. Det kan vara lämpligt att när föreningen bildas, välja hälften av styrelseledamöterna på ett år och hälften på två år.

På de kommande årsmötena väljer man de som ska bytas ut på två år. På så sätt behöver hela styrelsen inte bytas Arsmotets krav avga på en gång. Fyllnadsval Om någon som valts på två år hoppar av efter bara ett år, så väljs den som ersätter denna på ett år fyllnadsval. Detta gör att man kan fortsätta efter principen att halva styrelsens mandattid går ut vid varje årsmöte, och man minskar risken att alla avgår samtidigt.

En styrelseledamot har rätt att när som helst avsäga sig sitt uppdrag i styrelsen, även om det alltid är bäst om de sitter mandattiden ut. Naturligtvis måste utträden ur styrelsen anmälas till styrelsen skriftligt.

Ofta träder en suppleant in i dess ställe. Om det inte finns någon suppleant, kan man välja en ny ledamot genom att sammankalla till ett extra årsmöte.

Om man tycker att styrelsen fungerar trots att en ledamot har avgått kan man vänta till nästa årsmöte med att välja en ny ledamot. Det gäller då att man kontrollerar stadgarna så att man uppfyller kraven för att styrelsen ska vara beslutsför. Ofta finns en regel som säger att minst hälften av de som valdes på årsmötet ska vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsför.

Det kan vara ett problem om flera har avgått från styrelsen. Om det är ordföranden som avgår så träder vice ordförande in i dess ställe -om man har någon.

Har man ingen vice ordförande så kan styrelsen välja någon från styrelsen som blir vikarierande ordförande fram till ordinarie årsmöte. En styrelsemedlem är bara medansvarig till styrelsearbete som skett fram tom personen formellt avgått. Ett beslut om att avgå bör bli offentligt, t. Man kan adjungera en person till styrelsen. Den adjungerade ledamoten får då delta på styrelsemötena, kan hjälpa till med styrelsens arbete, har närvaro- och förslagsrätt men inte rösträtt.

Denna person har inte samma ansvar för vad styrelsen gör som Arsmotets krav avga invalda ledamöter.

Ibland man kan adjungera en person utan att någon ledamot har avgått. Det kan vara för att styrelsen behöver hjälp med sin arbetsbörda. Valberedningen har mycket makt eftersom det är de som kommer med ett förslag till årsmötet på vilka som ska sitta i föreningens styrelse. Valberedningen skall tänka till: Vad behöver vi för styrelse?

Vilken kompetens har vi redan inom föreningen och vilka färdigheter eller kunskaper behöver kompletteras? Innan årsmötet skall valberedningen skicka ut ett förslag till styrelse med presentation av de olika ledamöterna. Helst till alla medlemmar, eller i andra hand bara till de som anmält sig till årsmötet. Styrelsen är föreningens verkställande ledning. En person som blir vald till Arsmotets krav avga får ett särskilt ansvar. Han eller hon har genom valet fått medlemmars förtroende att sköta organisationen.

Man ska följa föreningens stadgar och årsmötesbeslut, och naturligtvis Sveriges Rikes lag. Ledamöterna och firmatecknarna har ett sysslomansansvar. Det betyder att de ska tillvarata medlemmarnas intressen och har en skyldighet Arsmotets krav avga se till att rätta till situationen om något börjar gå snett i föreningen. Annars kan styrelseledamöter kan bli skadeståndsskyldiga.

Bland annat kallelse och att förbereda ärenden. Föreningen är en egen juridisk person och Arsmotets krav avga därför ingå avtal.

Navigeringsmeny

Som styrelsemedlem är man representant för denna juridiska person, i synnerhet firmatecknarna. Varje styrelseledamot ska utföra sitt uppdrag på ett bra sätt. Annars riskerar hon eller Arsmotets krav avga att bli personligen ansvarig för resultatet.

Styrelsen och medlemmarna går fria från ansvar så länge som verksamheten sköts korrekt. Medlemmarna går i princip alltid fria från ansvar.

Styrelsen har ansvar inför årsmötet. På årsmötet beviljas styrelsen ansvarsfrihet för året som gått. Om årsmötet anser att styrelsen har gjort något som årsmötet anser vara direkt felaktigt eller olagligt, så kan de bestämma att styrelsen inte får ansvarsfrihet. Beslut som tas på årsmötet, tex. Uppföljningarna behövs så att skillnader mellan vad som beslutats och hur det blivit i verkligheten kan upptäckas i tid, så att styrelsen hinner göra något för att rätta till det som blivit fel, innan det är för sent.

Vid det första styrelsemötet efter årsmötet bör man bestämma styrelsemötesdatum för hela året. Arsmotets krav avga så sätt kan styrelseledamöterna planera in detta i god tid och då ökar chansen för en god närvaro på styrelsemötena. Normalt är styrelsen beslutför, dvs den kan fatta beslut, om minst hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Man kan ha andra bestämmelser inskrivna i sina stadgar.

Styrelsen får inte fatta beslut "Arsmotets krav avga" inte ledamöterna blivit kallade och fått ett ordentligt beslutsunderlag. Skicka ut en dagordning i förväg. Om någon ledamot inte kan vara med, ska en suppleant kallas in, om en sådan ingår i styrelsen.

Om man har möjlighet är det bästa att kalla in suppleanterna oavsett om det saknas en ledamot eller inte. Det skapar en kontinuitet inom styrelsen och suppleanter som vet bakgrunden till beslut och diskussioner. Ordföranden skall se till att mötena sker regelbundet, men kom ihåg att alla ledamöter i en styrelse har rätt kalla till styrelsemöte! Ett ärende på dagordningen kan ha följande gång: Ordföranden eller någon annan berättar om ärendet. Ordföranden lämnar ordet fritt. De medlemmar som vill säga något får ordet.

"Hitta någon annan"

Ordföranden sammanfattar diskussionen, och formulerar förslag. Ledamöterna röstar om dessa förslag. Om en styrelseledamot eller Arsmotets krav avga motsätter sig ett beslut har denne rätt att få in eventuell avvikande mening reservation i styrelseprotokollet.

Detta för att kunna bevisa att han inte varit med om beslutet. Detta kan vara väldigt viktigt om styrelsen får kritik eller tom skadeståndsanspråk.

KG Svensson avgår

Reservationen är mer än att bara protestera. Man ska tydligt säga att man reserverar sig mot beslutet för att det ska gälla. Att reservera sig är heller inte samma sak som att rösta nej i en fråga. De som röstar nej utan att reservera sig är medansvariga i beslutet lika mycket som de som röstar ja. Man behöver inte motivera varför man reserverar sig, men reservationen måste Arsmotets krav avga innan mötet är slut.

Det finns i praktiken inga...

Har man reserverat sig så har man rätt att i efterhand argumentera mot beslutet, även om man inte får Arsmotets krav avga beslutet. Inom en styrelse har man tystnadsplikt. Man får inte tala om för Arsmotets krav avga utanför styrelsen vad man har diskuterat under ett möte eller vem som har sagt vad.

Om man skulle göra det så finns risken att folk skulle bli rädda för att säga sin åsikt under mötena. Styrelsens ledamöter måste vara lojala mot föreningen. Därför får de inte var med och besluta i frågor som rör de själva, eller någon de har band till på något sätt släktskap, vänskap Under diskussionen inför beslutet skall de inte närvara. Efter omröstningen på årsmötet stod det klart att Johan Ericsson halkat att komma, en del anmäler sig men det finns absolut inget krav på det.

Krav på att Roks styrelse avgår. De interna Pressmeddelandet föregick det extrainsatta årsmötet i augusti som 18 medlemsjourer inom. Omstridd fotbollsbas avgår vid årsmötet. FotbollHan var drivande i Hallands Vilken kravbild har ni? – Det ska vara en person som brinner för.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde